Förslag till föredragningslista för föreningen Missing People Swedens årsmöte 2015-03-15

Förslag till ny styrelse, motioner samt årsmöteshandlingar  för nedladdning etc finns längst ner på sidan

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista

6. Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015 och 2016

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a. Styrelsens förslag till stadgeförändring runt villkor för medlemskap

b. Styrelsens förslag till stadgeförändring runt paragraferna för uteslutning och medlemskap

c. Motion angående medlemskap för medlemmar i Lokala Insatsgrupper

d. Motion angående ekonomiskt självbestämmande för Lokala Ledningsgrupper

e. Motion angående valberednings arbete

f. Motioner angående information om händelsen när LLG Kalmar pausades och Therese Tang utesluts ur föreningen

g. Motioner angående att alla av föreningen ingångna avtal skall redovisas

h. Motion angående information runt Etikgruppens ordförande

i. Motion angående utredning av relationen mellan MPS och företaget MP-LEA

j. Motion angående stadgeförändring vad gäller antal revisorer i föreningen

k. Motion angående föreningens styrelseprotokoll

l. Motion angående utredning av händelserna som ledde fram till Therese Tangs uteslutning ur föreningen

m. Motion angående användandet av rådslag/remisser i föreningen

n. Motion angående utredning av händelserna när Ledningsgrupperna Blekinge, Jönköping och Kalmar pausades.

o. Motion angående Etikgruppens mandat och arbete

p. Motion angående stadgeförändring gällande röstning via ombud

12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår

13. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av ett år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c. högst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

d. en revisor samt eventuell revisorsuppleant för en tid av ett år e. en till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande f. ordförande för Etikgruppen för en tid av ett år

14. Övriga frågor

a. Överklagande från Therese Tang angående nytt medlemskap i föreningen efter uteslutningen

b. Avrapportering från demokratigruppen

 

Valberedningens förslag till val till styrelsen 15 mars 2015

Som ordförande:
Jimmie Ståhlhage – cv Jimmie Ståhlhage

Övriga ledamöter:
Anki Dahlberg –  cv – Anki Dahlberg
Daniel Brodin CV_Daniel_Brodin-MPS
Theres Abrahamsson – cv- Theres Abrahamsson

Som suppleanter
Åsa Westlund – CV-ÅSA_MPS
Per Hiller – cv Per Hiller

Se bifogade cv

Valberedningens förslag till ordförande till Etikgruppen
Tanja Sima – CV- Tanja

 

 

Styrelsen förslag samt inkomna motioner

a Styrelsen förslag om stadgeförändringar runt villkor för medlemskap
b Styrelsen förslag om stadgeförändringar runt paragraferna för uteslutning och medlemskap

c Motion angående medlemskap för medlemmar i Lokala Insatsgrupper
d Motion angående ekonomiskt självbestämmande för Lokala Ledningsgrupper
e Motion angående valberedningens arbete
f. Motioner angående information om händelsen när LLG Kalmar pausades och Therese Tang utesluts ur föreningen
g. Motioner angående att alla av föreningen ingångna avtal skall redovisas
h. Motion angående information runt Etikgruppens ordförande
i. Motion angående utredning av relationen mellan MPS och företaget MP-LEA
j. Motion angående stadgeförändring vad gäller antal revisorer i föreningen
k. Motion angående föreningens styrelseprotokoll
l. Motion angående utredning av händelserna som ledde fram till Therese Tangs uteslutning ur föreningen
m. Motion angående användandet av rådslag remisser i föreningen
n. Motion angående utredning av händelserna när Ledningsgrupperna Blekinge, Jönköping och Kalmar pausades
o. Motion angående Etikgruppens mandat och arbete
p. Motion angående stadgeförändring gällande röstning via ombud

Dokument för nedladdning

Föredragningslista-MPS-årsmötet-2015
Verksamhetsplan 2015
Budget förslag 2015
Årsredovisning 2014
Slutrapport från demokratigruppen

Therese Tang – Överklagan-Bilaga 1
Therese Tang – Bilaga 2
Therese Tang – Bilaga 3
Svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats