Förslag till föredragningslista för föreningen Missing People Swedens årsmöte 2016-03-13

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Årsberättelse för verksamhetsåret 2015  
 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12a. Styrelsen förslag angående stadgeändring när det gäller hantering av gåvor
12b. Motion om hur MPS hanterar information om tidigare försvunna
12c. Motion om sekretessförbindelsen
12d. Motion om följden av brott mot sekretessen
12e. Motion om uppdatering av MPS policys
12f. Motion angående uppföradekoden
12g. Motion angående RoadShow
12h. Motion angående separat budget för lokalavdelningar
12i. Motion angående regelbunder ekonomirapportering
12j. Motion angående milserättning vid utbildning
12k. Motion angående arbetsgruppernas återkoppling
12l. Motion om hur gåvointäkter fördelas inom föreningen
12m. Motion om utbildningsgruppens mandat
12n. Motion om hantering av medlemsavgifter
12o. Motion om definitionen av medlem
12p. Motion angående titeln för föreningens anställde verksamhetschef
12q. Motion angående val av medlemmarna i etikgruppen
12r. Motion anående krav enligt Svensk Insamlingskontroll 90-konto vid val av Styrelse
12s. Motion angående aktivas tillhörighet till Lokalavdelningar
12t. Motion angående separat BG för Lokalavdelningar
12u. Motion angående dekaler
12v. Motion om datum för medlemskap
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av antal ledamöter i Etikgruppen för kommande verksamhetsåret
15. Val av
 a. föreningens ordförande för en tid av ett år
 b. två ledamöter till styrelsen som fyllnadsval för en tid av ett år
 c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 d. högst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, samt turordningen mellan dessa
 e. två till tre revisorer, varav minst en auktoriserad, samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.
 f. en till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 g. ordförande för Etikgruppen för en tid av ett år
 h. ledamöter till Etikgruppen för en tid av ett år
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Se valberedningens förslag till ny styrelse

Budget förslag 2016 - slutlig version

Revisonsberättelse Missing People Sweden 2015

Verksamhetsplan 2016

Årsredovisning Missing People Sweden 2015