Intäkter
Medlemsavgifter 320 000
Bidrag och gåvor 350 000
Övriga intäkter 780 000
Summa intäkter 1 450 000
Kostnader
Direkta kostnader 860 000
Övriga externa kostnader 420 000
Personalkostnader/milersättningar 150 000
Summa kostnader 1 430 000
Beräknat resultat  20 000