Datum: 30 oktober 2016, kl 14.00
Plats: Clarion Hotell Sign, Östra järnvägsgatan 35, Stockholm

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förslag på stadgeändring
8. Fyllnadsval styrelseledamöter, inklusive fyllnadsval ordförandeposten
9. Mötets avslutande

Medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Rösträtten kan utövas av medlemmen personligen, eller genom en annan medlem som agerar som ombud, och som har med sig en skriftlig fullmakt. Ett ombud får representera max en annan medlem.

Förslag på ledamöter lämnas till valberedningen:
valberedning@missingpeople.se
Förslagen bör lämnas till valberedningen i så god tid som möjligt. Valberedningen kommer att presentera sitt förslag på nya ledamöter på hemsidan senast en vecka innan stämman hålls.

Uppdatering 14/10 2016. Se valberedningens förslag på ny styrelse.
valberedningens-fo%cc%88rslag-tiill-extrasta%cc%88mma-2016-10-30

Klicka här för att läsa det nya stadgeförslaget