valberedning@missingpeople.se

Vid årsmötet 2016 valdes följande personer till valberedning
– Anna Österberg, ordförande och sammankallande
– Neda Pavic
– Magnus Lindström